Historie Lipka,z.s.

Historie Lipka, z.s.

LIPKA, z.s.je dobrovolná, nezávislá, nestátní nezisková, humanitární organizace, sdružující členy na základě společného zájmu. Je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 9.3. 1992 v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. Posláním a cílem spolku  LIPKA, z.s. je sdružování občanů na základě společného zájmu, kterým je pomoc, podpora a vyvíjení aktivit směřujících ku prospěchu osob se zdravotním postižením.

Cílem této hlavní činnosti je vytváření odpovídajícího zázemí, podmínek a prostředí pro výchovu, vzdělávání, zájmové a terapeutické činnosti směřující k jejich všestrannému rozvoji, socializaci a integraci do každodenního života společnosti.Lipka, z.s. vznikla v roce 1992 ( pod názvem Občanské sdružení) spojením sil rodičů, přátel i odborníků s jediným cílem - pomoci dětem s postižením a jejich rodinám najít v regionu vhodné zařízení, které by pod jednou střechou poskytovalo dětem s postižením adekvátní služby v oblasti zdravotní, ošetřovatelské, rehabilitační, vzdělávací i sociální péče. Dlouhé roky se snažili rodiče apelovat na úřady a instituce, kde sice nacházeli pochopení, ale ne konkrétní pomoc. Proto se "sdružili" v nestátní neziskové organizaci a všichni společně našli cestu k dosažení vytčeného cíle. Přes obtížné začátky se podařilo v roce 1993 zahájit provoz denního stacionáře a speciální školy v pronajatých nevyužitých prostorách mateřské školy. Současně však organizace obdržela od Města Prostějova dlouhodobý pronájem budovy, vhodné k provozování malého zařízení sociálních služeb. Sdružení se za pomoci sponzorů, drobných i větších přispěvovatelů, odborné i široké veřejnosti pustilo do rozsáhlé rekonstrukce léta neobývaného a zchátralého objektu. Celkovými náklady, dosahujícími téměř pět miliónů korun, uskutečnilo celkovou přestavbu objektu a následný rok se denní stacionář i speciální škola přestěhovaly do účelově zrekonstruovaného a vybaveného objektu pro 36 dětí. Zájem o poskytované služby však předčil naše očekávání a již za čtyři roky podstatně převyšoval prostorové možnosti. Znovu nastala situace, že děti musely být odloučeny od svých rodin, pokud chtěly navštěvovat speciální zařízení, které by jim poskytlo vše, co ke svému rozvoji potřebují. Navíc chybělo zařízení obdobného typu pro mládež, zájem o denní služby sociální péče měla i skupina seniorů.

V roce 1999 Městská rada v Prostějově poskytla občanskému sdružení reinvestiční pronájem objektu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných v Prostějově, se stanovením nájemní doby na dvacet roků. Stavba byla postavena před 95 roky jako obecní sirotčinec z nadačního fondu prostějovské mecenášky p. Karly Vojáčkové. V polovině šedesátých let prodělala celkovou rekonstrukci pro účely léčebny. Již zmíněným rozhodnutím ji Město Prostějov symbolicky navrátilo k původnímu účelu, tedy dětem a mládeži. V měsíci březnu 1999 jsme se podruhé ujali role stavebníků a zrekonstruovali rozsáhlý objekt bývalé LDN, který nám umožnil rozšířit i zkvalitnit tolik požadované a žádané sociální služby. Celý projekt se podařilo realizovat jen díky vstřícnosti, pochopení a podpoře Města Prostějova, desítek výrobních společností, podnikatelů i soukromých osob nejen z našeho regionu, ale i z celé Moravy a Čech. Věnovaly nejen finanční prostředky, ale i tolik potřebný materiál, vybavení, kompenzační pomůcky a další. Podstatnou měrou pomohla také široká veřejnost, představitelé nevýrobní sféry, bankovnictví i odborné veřejnosti. Snad jen vlastní obsah slova "sdružení" vystihuje kolik lidí, dobrovolných, známých i neznámých spolupracovníků, přispěvovatelů, sponzorů, firem i jednotlivců podalo pomocnou ruku. Celkové náklady na rekonstrukci přesahovaly 8 milionů korun.Změnou a svým vlastním vývojem prošlo i Občanské sdružení. Původní spojení stacionární i vzdělávací péče se v důsledku nařízení MENT ČR v roce 1994 rozdělilo na dva právní subjekty a speciální škola přešla do právní subjektivity. Následně se v roce 1997 osamostatnila úplně a vznikla Speciální škola, obecně prospěšná společnost se samostatnou správní a dozorčí radou. Jejím zakladatelem je naše sdružení, ale škola je samostatným právním a ekonomickým subjektem dotovaným v rámci státních normativů z prostředků MŠMT ČR. Obě, byť i samostatné organizace, slouží ku prospěchu dětí, které je navštěvují. I v občanském sdružení, díky svému vývoji a rozšíření působnosti, došlo k určité formální změně. Valná hromada v červnu roku 1999 přijala změnu názvu i stanov. Základní atributy naší činnosti, které lze shrnout do slov „Lidskost“, „Integrace“, „Přátelství“, „Kamarádství“ a „Aktivita“, se staly východiskem pro vznik nového názvu LIPKA a s tím spojeného loga. Byla rozšířena působnost sdružení směrem k rozšíření cílové skupiny uživatelů. V souladu s potřebami a požadavky veřejnosti jsou služby denního stacionáře od roku 1999 poskytované také mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením od roku 2000 také seniorům.

V roce 2000 došlo i k dalšímu, zcela zásadnímu rozšíření činnosti sdružení. Jako organizace, poskytující sociální služby osobám se zdravotním postižením jsme velmi citlivě vnímali a také reagovali na neutěšenou situaci této cílové skupiny na trhu práce, kdy nezaměstnanost v regionu v roce 2000 přesahovala 10%, z toho téměř jedna čtvrtina byly osoby se změněnou pracovní schopností. Nedostatek pracovních příležitostí, sociální izolace, potřeba pracovní integrace a sociálního začleňování osob s postižením byly hlavními impulsy pro vytvoření specifického pracoviště. Pracovníci LIPKY připravili a v roce 2000 v plné míře realizovali rozsáhlý projekt, jehož cílem bylo zřízením chráněné dílny přispět k řešení této nepříznivé situace. Díky sdružení prostředků z předstrukturálních fondů EU, programu rozvoje mikroregionu Haná a ÚP Prostějov, bylo vytvořeno zcela nové a v regionu ojedinělé pracoviště. Původně plánovaný počet 20 nově vytvořených pracovních míst byl již v prvním roce téměř dvojnásobně překročen. Z provozních a organizačních důvodů nebylo dlouhodobě možné, aby chráněnou dílnu provozovala nezisková organizace a proto občanské sdružení LIPKA dílnu přetransformovalo v samostatný právní a ekonomický subjekt. Vzniklo jedno z prvních družstev sociálního typu, pod názvem SENZA družstvo, chráněná dílna. Od svého vzniku prošlo družstvo bouřlivým vývojem. Počet nově vytvořených stálých pracovních míst se od doby vzniku družstva téměř čtyřnásobně zvýšil. V posledních dvou letech družstvo zaměstnává přes 80 zaměstnanců, z toho 75 osob s různým stupněm zdravotního postižení. Za dobu své existence SENZA družstvo prokázalo životaschopnost a reálnost sociálního družstva jako formy zaměstnávání osob se ZP a nového přístupu k sociální ekonomii. SENZA družstvo, chráněná dílna v roce 2006 získalo Ocenění podnikatelských aktivit subjektů zaměstnávající osoby se zdravotním postižením a bylo mu udělena Cena Ministra průmyslu a obchodu ČR. Získané zkušenosti jsou nyní zúročovány při zapojení družstva do střednědobého projektu, podpořeného z iniciativy EQUAL. Mimo jiné aktivity bylo přímo v objektu družstva vybudováno Regionální spádové centrum, zaměřené na podporu sociálního podnikání. Práce ve prospěch dětí, mládeže a dospělých osob se zdravotním postižením je stále primárním úkolem naší nestátní neziskové organizace. Naplňování hlavního poslání činnosti  LIPKA, z.s.  je v současnosti realizováno prostřednictvím poskytování služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a seniory prostřednictvím zřízení a provozování zařízení Centra denních služeb, jehož součástí je poskytování služeb: - sociální poradenství- denní stacionář pro děti- denní stacionář pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením a seniory- Nestátní zdravotnické zařízení – denní stacionář se zaměřením na rehabilitaci a klinickou logopedii- sociálně aktivizační služby pro senioryve kterých jsou vedle výše uvedených sociálních služeb zabezpečovány fakultativní činnosti jako je péče zdravotně-ošetřovatelská, výchovně-vzdělávací, terapeutická, nouzové ubytování na dobu přechodné potřeby a činnosti související (např. hiporehabilitace, ozdravné rekondiční pobyty, poznávací výjezdy, jednorázové akce poznávacího, zábavného a relaxačního charakteru apod.) pro klienty zařízení i širokou veřejnost.


Úvod  |  O nás  |  Z historie  |  PODĚKOVÁNÍ  |  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  ODKAZY  |  VÝROĆNÍ ZPRÁVA
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS