O nás - Občanské sdružení LIPKA Občanské sdružení LIPKA

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA

Právní postavení

 1. Občanské sdružení LIPKA je dobrovolná, nezávislá, nestátní nezisková, humanitární organizace, sdružující členy na základě společného zájmu.

 

Poslání a cíle činnosti

Posláním a cílem občanského sdružení LIPKA je sdružování občanů na základě společného zájmu, kterým je pomoc, podpora a vyvíjení aktivit směřujících ku prospěchu osob se zdravotním postižením.

Cílem této hlavní činnosti je vytváření odpovídajícího zázemí, podmínek a prostředí pro výchovu, vzdělávání, zájmové a terapeutické činnosti směřující k jejich všestrannému rozvoji, socializaci a integraci do každodenního života společnosti.

Naplňování hlavního poslání činnosti OS LIPKA bude realizováno prostřednictvím následujících aktivit:

 1. Poskytovat služby sociální péče a intervence pro osoby se zdravotním postižením a seniory a to prostřednictvím zřízení a provozování sociálního zařízení pod názvem Centrum denních služeb, jehož součástí je poskytování služeb:
 2. - sociální poradenství

  - denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdr.postižením

  - sociálně aktivizační služby pro seniory

  - nestátní zdravotnické zařízení – denní stacionář (zkratka NZZ )

  - sociální rehabilitace

  - chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením

  - chráněné pracoviště, sociálně terapeutická dílna

 3. ve kterých jsou vedle výše uvedených sociálních služeb zabezpečovány fakultativní činnosti - rehabilitační, logopedická, výchovně-vzdělávací, terapeutická, nouzové ubytování na dobu přechodné potřeby a činnosti související (např. hiporehabilitace, ozdravné rekondiční pobyty, poznávací výjezdy, jednorázové akce poznávacího, zábavného a relaxačního charakteru apod.) pro klienty zařízení i širokou veřejnost.
 4. V návaznosti na stávající zařízení zřídit a provozovat speciální učiliště pro osoby se zdravotním postižením včetně odborného, pedagogického a zdravotního zázemí a chráněnou dílnu pro osoby se ZPS a TzP.

Úvod  |  O nás  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  Odkazy
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS